عملکرد به عنوان یک آسیاب برای خرد کردن حیوان خانگی